Contact us now: Phone: +3535353535

اطلاعات دوره های IWCF
دوره های برگزار شده توسط موسسسه بین المللی "میدو" مطابق بااستاندارهای تدوین شده توسطIWCFو تحت لیسانس این موسسه می باشد که شامل اصول و مبانی کنترل چاه، آشنایی با تجهیزات مربوطه، تمرین عملی با دستگاه های شبیه ساز و در پایان دوره، آزمون علمی و عملی مطابق با استانداردIWCF می باشد. شماتیک دوره در شکل زیر ارائه شده است.


در برگزاری دوره ها تاکید ویژه ای بر انجام عملی دروس ارائه شده با دستگاه های شبیه ساز می باشد بطوریکه شرکت کنندگان تسلط کامل بر انجام فعالیت های لازم در هنگام بروز مشکل بر روی دکل حفاری داشته باشند. نمونه ای از تجهیزات شبیه سازی در شکل های زیرنمایش داده شده اند.


دستگاه شبیه ساز حفاری پرتابل GEOS K11
دستگاه شبیه ساز حفاری پرتابل ِDrillSim-20

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، روال ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان به صورت تئوری و عملی، مطابق با استاندارد IWCFانجام می شود.

بر اساس توصیه موسسه بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز (IOGP)، شرکت کنندگان دوره های IWCF مطابق با اطلاعات مندرج در جدول زیر می باشند.

گواهینامه ارائه شده در دوره ها با کد رسمی از IWCFبوده و مورد تایید کلیه شرکت های بین المللی نفتی جهان است. نمونه گواهینامه در شکل زیر ارائه شده است.